top of page
Logo_IvovanGroesen_vierkant.png

Hoe ga ik om met jouw privacy?
Mijn werkwijze binnen de AVG:

1.    De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Ook binnen mijn praktijk houd ik me aan deze regelgeving. Hieronder licht ik dit graag toe.
 

2.    Praktijk Ivo van Groesen is een eenmanspraktijk. Per 1 juli 2020 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer: (volgt per 1 juli 2020). Dit betekent dat ik alléén praktijk voer binnen deze onderneming. Binnen Praktijk Ivo van Groesen bied ik verschillende vormen van therapie aan, zoals Regressietherapie en droomtherapie. Mijn praktijk is gevestigd aan: Loopakker 7, 4824 SB Breda. Ik ben persoonlijk te bereiken via 06-12275105 of info@praktijkivovangroesen.nl. Om mijn werkzaamheden goed en professioneel vorm te kunnen geven vraag ik om verschillende gegevens voorafgaand aan, tijdens en ná een therapiesessie.

 

3.    Welke (algemene) persoonsgegevens verzamel ik? 
Vooraf vraag ik om een ingevuld intakeformulier. Hier vraag ik om algemene persoonsgegevens als:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Burgerlijke staat
* Adresgegevens
* E-mailadres
* Woonsituatie (alleenwonend, samenwonend)
* Telefoonnummer
* Huisarts

Bij het intakegesprek zelf zal ik aantekeningen maken die mogelijk van belang kunnen zijn voor een eventueel vervolg in de vorm van een therapiesessie/ traject. Tíjdens elke therapeutische sessie neem ik de sessies op. Tijdens een therapiesessie schrijf ik de hooflijn mee, opdat ik er nadien een kort verslag van kan maken. Deze stuur ik per e-mail aan jou.


Na een therapiesessie zal ik jou vragen om, indien je dit leuk vindt, op mijn website (www.praktijkivovangroesen.nl) in het kort jouw ervaringen weer te geven. Het staat je geheel vrij om hier al dan niet aan mee te werken. De gegevens die je al dan niet achterlaat, is aan jou. Je kunt zelf bepalen of en met welke gegevens je op mijn website zichtbaar bent. De mogelijkheid is om geheel anoniem tócht jouw ervaringen te delen. 
 

4.    Doel van het hebben en verwerken van jouw gegevens: 
Jouw gegevens heb ik nodig om contact te kunnen leggen en/ of af te stemmen. Voor het inplannen van een intake spreek ik  nieuwe cliënten graag telefonisch. We hebben elkaar dan beiden al gesproken en kunnen dan al een beetje aanvoelen of er voldoende klik is voor het maken van een afspraak. Het gebruik van een e-mail adres is voornamelijk om een korte verslaglegging na een therapeutische sessie te kunnen overhandigen. 
IK maak als therapeut géén (digitale) opnames  van therapeutische sessies. Indien jij zelf wel graag een (digitale) opname wenst te maken van jouw sessie staat dit je vrij te doen.
Op mijn website is de mogelijkheid een korte reactie/ testimonial achter te laten onder het kopje ‘ervaringen’. Wanneer je jouw ervaring achterlaat, al dan niet anoniem, is dit vooral fijn voor andere potentiele cliënten voor mijn praktijk. Het kan helpend zijn wanneer ze de stap overwegen met Praktijk Ivo van Groesen in contact te komen. Mocht je graag zien dat jouw gegevens van de website dienen te worden verwijderd, is dit jouw recht. Ik verneem in dat geval graag jouw verzoek tot het verwijderen van deze informatie. 

 

Binnen Praktijk Ivo van Groesen worden jouw persoonsgegevens bijgehouden en opgeslagen in een beveiligde omgeving. Het doel hiervan is om jouw gegevens overzichtelijk bij elkaar te houden. Ik behoud dan zelf het overzicht welke vormen van fysiek of digitaal contact er zijn geweest en met welk resultaat, maar ook met welke concrete afspraken een of meerdere sessies zijn afgesloten waar bij een follow-up sessie rekening mee dient te worden gehouden. 
 

5.    Wie is de ontvanger van jouw gegevens? 
Wanneer je jouw gegevens met mij deelt, blijft dit geheel vertrouwelijk bij mij en bij mij alleen. Een korte samenvatting van elke sessie zal ik aan jou mailen. Ik hanteer geen papieren dossier. Dat betekent dat ik geschreven aantekeningen zal vernietigen.

Alle gedeelde informatie, zoals samenvattingen en intakeformulieren, zal ik ook digitaal bewaren. Dit alles met inachtneming voor het waarborgen van jouw privacy.
Communicatie tussen jou en mij via e-mail, wordt ook slechts gelezen en beantwoord door mij, Ivo van Groesen. De mailserver waarvan ik zakelijk gebruik maak is; Gmail.

Als je gebruik maakt van mijn website, verzamel ik bepaalde gegevens via geautomatiseerde middelen met technologieën zoals cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door websites naar jouw computer of andere op het internet aangesloten apparaten worden verzonden om jouw browser te identificeren of om informatie of instellingen in je browser op te slaan. Met cookies kan ik herkennen wanneer jij terugkeert naar mijn website. 

 

6.    Opslag periode.

Voor alle verzamelde gegevens die ik van jou heb mogen ontvangen via telefoon, e-mail (zoals intakeformulieren, facturen), face-to-face (bv geluidsopnames tijdens de therapiesessies) of gegevens die je van mij hebt ontvangen (zoals korte samenvatting van de therapiesessie) zal ik bewaren zolang als dat er een bewaarplicht op van toepassing is. 
 

7.    Rechten. 
Jij hebt natuurlijk ook rechten als (potentiele) cliënt  binnen Praktijk Ivo van Groesen:

·       Je hebt recht op inzage: Wanneer jij hier om vraagt zal ik je jouw eigen persoonsgegevens met je delen.

·       Recht op rectificatie: Zijn er gegevens verkeerd doorgegeven of door mij overgenomen, verander ik deze graag op jouw verzoek.

·       Recht op het indienen van een klacht: Wanneer je een klacht wenst in te dienen over mij of mijn functioneren, mag jij je richten tot het Klachtenportaal Zorg, waarbij ik ben aangesloten. 

·       Recht op overdracht: Wanneer je tijdens of na een therapiesessie/ traject binnen Praktijk Ivo van Groesen overstapt naar een andere zorgaanbieder, heb jij het recht dat jouw gegevens worden overgedragen aan deze andere partij. 

·       Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Jij hebt het recht om aan te geven wanneer je niet langer wenst dat ik gebruik maak van jouw persoonlijke gegevens (zoals telefoon en e-mailadres). 
 

8.    Verplichte gegevens. 
De algemene persoonsgegevens zijn binnen Praktijk Ivo van Groesen vereist, zoals genoemd bij punt 3, voordat afspraken gemaakt kunnen worden (t.b.v. intake of therapiesessie/ traject).  Zonder deze gegevens, kan Praktijk Ivo van Groesen helaas geen intake inplannen.
Ook werkt Praktijk Ivo van Groesen met een ‘informed consent’ formulier, ookwel een toestemmingsverklaring welke bij de intake wordt ingevuld en ondertekend. Slechts met ondertekening van dit formulier kan en mág ik als therapeut (be)handelen. 
In het geval van kinderen tot 16 jaar, dienen beide ouders met gezag het formulier te ondertekenen. 
Verder heb jij als cliënt binnen Praktijk Ivo van Groesen de plicht, om zo goed, eerlijk en volledig mogelijk, te vertellen wat je persoonlijke situatie is. Alleen dan kan er passend en adequaat door mij aangesloten worden op de hulpvraag.

 

9.    Beveiliging.  
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, zal ik alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen. 

 

10. Gedragscodes.
Ik ben als therapeut gebonden aan de volgende gedragscodes:
* Beroepsgeheim volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
* Gedragscodes volgens de Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie- en regressietherapeuten (NVRT).  

 

11. Wijzigingen.
Praktijk Ivo van Groesen heeft het recht en de plicht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen indien nodig. Ik raad je dan ook aan, deze privacyverklaring te blijven raadplegen. 

Contact opnemen met Ivo van Groesen
Indien je na het lezen van deze privacyverklaring en bijbehorende werkwijze binnen Praktijk Ivo van Groesen vragen- of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen via het e-mailadres: info@praktijkivovangroesen.nl.

bottom of page